Όταν το συναίσθημα είναι μέρος της δουλειάς

By: Dionysiou Dionysis, Associate Professor of Organization and Management, Academic Director of MSc in Strategic Human Resources Management

Η έρευνα της Hochschild δημιούργησε ένα συνεχώς αυξανόμενο ερευνητικό ρεύμα στο χώρο της συναισθηματικής εργασίας και των επιπτώσεών της στην ψυχική υγεία και ικανοποίηση των υπαλλήλων. Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει δύο κατηγορίες συναισθηματικής εργασίας: (1) αυτή κατά την οποία ο υπάλληλος εκφράζει τα συναισθήματα που απαιτούνται ανεξάρτητα από το τι αισθάνεται πραγματικά (“surface acting”) και (2) αυτή κατά την οποία ο υπάλληλος διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, ώστε να τα ευθυγραμμίσει με αυτά που απαιτεί η εταιρεία (”deep acting”). Οι μέχρι σήμερα έρευνες καταδεικνύουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους υπαλλήλους που αναγκάζονται να προσποιηθούν τα συναισθήματα που εκφράζουν, όπως συναισθηματική εξάντληση (emotional exhaustion)  και επαγγελματική εξουθένωση (burnout), άγχος, χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία και προβλήματα απόδοσης στην εργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ’deep acting’. Continue reading